uken
Open menu

Організація освітнього процесу в коледжі здійснюється навчальними підрозділами:

    * 3 відділення денної форми навчання;
    * заочне відділення;
    * 7 циклових комісій.

Навчання студентів в коледжі здійснюється на підставі ліцензії про надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію кожного напряму, спеціальності та коледжу в цілому за наступними формами:

    * денна (очна);
    * заочна (дистанційна).

Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки (спеціальності), є навчальний план.

Навчальний план – це нормативний документ коледжу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчання, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю, а також усі види практик.

Освітній процес у коледжі здійснюється в таких формах:
    * навчальні заняття;
    * виконання індивідуальних завдань;
    * самостійна робота студента;
    * практична підготовка;
    * контрольні заходи.