Open menu

Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти є формою організації освітнього процесу та обов’язковою складовою освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти.

Метою практичної підготовки є формування та розвиток професійних компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти, набуття ними вмінь застосовувати набуті теоретичні знання в професійній діяльності, набуття практичного досвіду, опановування сучасними методами, формами організації праці, пристроями й технологіями в галузі їх майбутньої спеціальності (спеціалізації).

Практичне навчання здобувачів фахової передвищої освіти, здійснюється шляхом проходження ними практики на базах практики (підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності), з якими укладені угоди про співпрацю, або з використанням потужностей навчально-виробничих майстерень і навчально-дослідного господарства коледжу.

Для груп споріднених спеціальностей в коледжі створено навчально-практичний центр.

Залежно від спеціальності (освітньо-професійної програми) практична підготовка студентів може здійснюватися у вигляді навчальної, виробничої (технологічної), переддипломної практик. Одним із завдань практики може бути опановування здобувачами фахової передвищої освіти спорідненою робітничою професією (професією молодшого обслугового персоналу).

Студенти з дозволу відповідних циклових комісій можуть самостійно підбирати для себе місце проходження практики та пропонувати його для використання.

Перелік усіх видів практик для кожної освітньо-професійної програми, їх форми, тривалість і строки проведення визначаються в навчальних планах. Зміст практик визначається типовою (орієнтовною) програмою практик, а її послідовність наскрізною програмою практичного навчання зі спеціальності, яка розробляється згідно з навчальним планом.

Усі види практик забезпечують відповідним навчально-методичним матеріалом, який розміщується на освітньо-інформаційному порталі коледжу.

 

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджено наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 N 93